Etický kodex

 

   Preambule

U vzdělávací obchodní korporace Molinek Business Academy, s.r.o. byly cíleně položeny její základy tak, aby své vzdělávací služby poskytovala všem studentům s nejvyšší užitnou hodnotou a udávala tak tempo v rozvoji vzdělanosti v celé české společnosti.

Etický kodex tak se stal zdrojem těchto snah a úsilí a obsahuje veškerý souhrn etických norem chování v oblasti vzdělávání, kterými se řídí jak statutární orgán, tak odborný lektorský sbor, a stejně tak i zaměstnanecký tým.

 

Čl. I.

 Základní ustanovení

Statutární orgán, zaměstnanci a odborní lektoři vzdělávací obchodní korporace Molinek Business Academy, s.r.o. při výkonu své vlastní činnosti při poskytování vzdělávání povinni dodržovat a řídit se jednak právním řádem a jeho obecně závaznými právními předpisy České republiky a v nemalé míře stejně tak i ustanoveními tohoto Etického kodexu.

 

Čl. II.

Působnost

            Vzdělávací obchodní korporace Molinek Business Academy, s.r.o. a tento její Etický kodex se stává závazným dokumentem, který je ze strany všech zúčastněných stran, tedy statutního orgánu, odborných lektorů a zaměstnanců zcela vědomě a spontánně dodržován, a to zejména vůči třetím stranám, kterými jsou studenti studijních programů.

 

Čl. III.

Principy etického chování

Statutární orgán, odborní lektoři a zaměstnanci vzdělávací obchodní korporace Molinek Business Academy, s.r.o. při své činnosti respektují právní řád České republiky a v něm obsažené obecně závazné předpisy. Studentům poskytují své vzdělávací služby na té nejvyšší odborné úrovni, a to v souladu s profesionální kvalifikací. Neustále se vzdělávají a rozšiřují své vědomosti a pracují tedy na svém nejen profesním, ale také osobnostním růstu. Nezneužívají získané osobní informace k jiným účelům, než jedině k rozvoji a progresu jejich studentů.

 

 Čl. IV.

 Kontrola dodržování

Statutární orgán vzdělávací obchodní korporace Molinek Business Academy, s.r.o. pečlivě monitoruje a vyhodnocuje veškeré podněty, které se týkají nedodržování tohoto Etického kodexu. Při případném porušení etických norem chování, které jsou obsaženy v tomto Etickém kodexu postupuje ve shodě s právním řádem a obecně závaznými předpisy České republiky.

 

Čl. V.

 Závěrečná ustanovení

Etický kodex nabývá platnosti a účinnosti dne 1. listopadu 2022.

 

 

 

Mgr. René Šifta, jednatel, Molinek Business Academy,s.r.o.