Studijní obory

Master Business of Administration ( MBA ) 

 

Titul Master Business of Administration ( MBA ) je časem prověřený a velmi žádaný modul studia, který se skládá z těch nejdůležitějších předpokladů, které produkují ve svém celku schopnosti a vlastnosti vrcholných manažerů.

S velkým nadšením si jej vybírají především:

 1. vrcholoví manažeři
 2. střední a nižší management
 3. členové statutárních orgánů kapitálových společností s.r.o. a  a.s.

Studijní program je zacílený na budoucí nositele titulů MBA, kteří chtějí poznat moderní trendy v řízení firem, tedy na její vedení, řízení a její výkonnost. Manažeři se stávají nositelé hodnot a vizí, vizionáři s charakterem lídra a jeho leadershipu.

Skutečný leader má v sobě zabudované nejen vize směrem ven, ale v prvé řadě má vystavěné manažerské schopnosti, kdy přes používání komunikace dokáže své podřízené vést, motivovat a cíleně směřovat k naplnění jejich pocitu sounáležitosti a důležitosti.

Manažeři se naučí si vytvořit a obsahově naplnit strategii a na ni navazují plán navazujících jednotlivých kroků.

                     

                                   

Studijní obory:

 1. MBA „na míru“ – flexibilní program
 2. Management a leadership
 3. Management ve zdravotnictví
 4. Management a soft skills
 5. Finanční management a účetnictví
 6. Sales management
 7. Strategický management
 8. Marketing a public relations
 9. Management sociologie
 10. Management psychologie
 11. Personální management
 12. Management veřejné správy
 13. Mezinárodní vztahy a evropská studia
 14. Podnikání a inovace
 15. Real Estate
 16. Krizový management
 17. Koučování
 18. Management ve sportu
 19. Bezpečnostní a krizový management
 20. Ekonomika a finanční management a řízení financí
 21. Executive MBA
 22. Management obchodu
 23. Marketingový management
 24. Podnikový management
 25. Právo a etika v podnikání
 26. Bankovnictví
 27. Daně, účetnictví a controlling
 28. Management ve školství
 29. Soukromé a obchodní právo
 30. Projektový management ve veřejné správě
 31. Řízení lidských zdrojů
 32. Management a komunikace
 33. Management ve stavebnictví
 34. Management v kultuře
 35. Management a IT
 36. Management farmacie a lékárenství

 

Cena: 59.900,- Kč bez DPH

 

 

Master of Laws ( LLM ) 

 

Titul Master of Laws ( LLM ) je časem prověřený a žádaný modul studia, který je zaměřený na všechny otázky obchodního práva a to dle aktuálního znění zákona o obchodních korporací a dotvářející obchodně právní judikatury vycházejících od obecných a specializovaných soudů České republiky.

 

Studijní program Master of Laws ( LLM ) je speciálně nastavený pro:

 1. advokáty
 2. advokátní koncipienty
 3. „in – house firemní právníky“ v obchodních korporacích
 4. střední a vyšší management, působící v AK nebo obchodních korporacích

 

Studijní program Master od Laws ( LLM ) je také přímo zaměřený pro:

 1. vrcholové manažery
 2. jednatele nebo společníky s.r.o.
 3. akcionáře a členy představenstvech a dozorčích rad a.s.
 4. insolvenční správce
 5. rozhodce ad hoc nebo při stálých soudech
 6. komanditisty a komplementáře k.s.
 7. členy představenstev a kontrolních komisí družstev
 8. podnikatele
 9. členy bytových společností SVJ
 10. vedoucí obchodních divizí a oddělení
 11. prokuristy
 12. účetní
 13. daňové specialisty
 14. členy akademické sféry
 15. všechny, kteří mají zájem si prohloubit znalosti

 

Studijní obory:

 1. LLM „na míru“ – flexibilní program
 2. Korporátní právo
 3. Insolvenční právo
 4. Rozhodčí řízení
 5. Mezinárodní obchodní právo
 6. Medicínské právo
 7. Zdravotnické právo
 8. Soukromé právo
 9. Veřejné právo
 10. Ústavní právo
 11. Autorské právo
 12. Trestní právo – odpovědnost právnických osob
 13. Hospodářské a obchodní právo Evropské unie
 14. Evropské mezinárodní právo soukromé

 

Cena: 59.900,- Kč bez DPH                              

                            

               

Doctor of Business Academy ( DBA ) 

 

Titul Doctor of Business Academy ( DBA ) je nejvýše dosažitelný stupeň manažerského vzdělání a je jeho vrcholem profesního vzdělávání. Cílem je předat studentům jedinečné know-how z vrcholového vedení obchodní korporace.

Je určeno pouze pro studenty, kteří již mají hluboké znalosti a osobní zkušenosti z oblasti managementu a kteří se chtějí dostat až k samotnému jádru managementu, a tedy k managementu jako vědní disciplíně. Studium DBA je zaměřeno na praktické využití výsledků závěrečné disertační práce a klade velký důkaz na aplikovaný vědecký výzkum s následnou aplikací do praxe.

Jedná se o profesní doktorské studium se zaměřením na management, které ovšem navazuje na již absolvované studium MBA. Nejdůležitější částí studia je zpracování závěrečné disertační práce, a to pod dohledem školitele, k čemuž je také nutná publikační činnost.

 

Studijní obory:

DBA Executive management

 

Obsazenost: omezeno počtem pouze 15 míst pro jeden ročník.

Cena: celkové školné za 3 semestry je 189.900,- Kč bez DPH